Virksomhedsoplysninger

Easy Wine2Go IVS
Ringstedgade 24, 2 sal.
DK-4700 Næstved

CVR: 36067772
Telefon: 53 63 30 25
info@easywine2go.dk

Produkter og ydelser

Målgruppe for webshoppen

EasyWine2Go.dk sælger ikke til privat personer.

Aftalegrundlag

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (aug.2015) finder anvendelse mellem bestilleren og EW2G i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

1.Tilbud og aftale

1.1 Tilbud fra EW2G er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne

1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget skriftligt af EW2G

1.3 Der tages forbehold for prisstigninger og udefra kommende faktorer fx manglende vin leverancer, manglende materiale leverancer til fremstilling af glas mm.

2.Pris

2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering

2.2 Såfremt der i tiden til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger, er EW2G berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger uden forudgående varsel

2.3 Bestillinger i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelses datoen gældende valutakurs i danske kroner

3.Levering

3.1 Levering finder sted på det tidspunkt/dato, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer der skyldes:

– bestillerens handling eller undladelse
– de i punkt 7.1 nævnte omstændigheder

3.2 Ved disse forsinkelser har EW2G ret til at forlænge leveringstiden/ændre datoen eller til at hæve aftalen

3.3 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer EW2G leveringstidspunktet i samarbejde med fragtmand

3.4 Al forsendelse sker på bestillerens risiko, også tilfælde hvor varen leveres fragtfrit

3.5 Bestilleren betaler alle leveringsomkostninger med mindre andet er skriftligt aftalt

4.Betaling

4.1 Betaling sker på den dato der på faktura er angivet som sidste betalingsdag

4.2 Der påløber rykkergebyrer ved manglende rettidig betaling

4.3 På EW2G’s anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtiget til at stille bankgaranti for betaling

Easy Wine2Go modtager følgende betalingsmetoder:

  • Dankort & VISA Dankort.
  • Danske og Udenlandske kreditkort.
  • MobilePay
  • Normal faktura til erhverv.

Dankort & Visa Dankort:

Visa-Dankort

Ved betaling med Dankort eller Visa Dankort vil der ikke blive opkrævet et gebyr på easywine2go.dk

Danske og Udenlandske kreditkort:

dibs-logo-horizontal

Ved betaling med Dansk udstedt kreditkort pålægges et gebyr på 1,25% af det samlede fakturabeløb.

Ved betaling med Udenlandske kreditkort pålægges et gebyr på 3,75% af det samlede fakturabeløb.

MobilePay:

DIBS_mobilepay

Ved betaling med MobilePay pålægges et gebyr på DKK 1,- til det samlede faktura beløb.

5.Forsinkelser

5.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt.3.1 følgende forbehold, kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse skriftligt har præciseret betydningen af at levering sker til en nøjagtig bestemt dato

6.Mangler

6.1 Bestilleren er ansvarlig for straks og senest dagen efter modtagelsen af varer, at reklamere over mangelfuld eller ødelagt levering. Undlades reklamation, mister bestilleren adgang til at gøre manglen gældende.

6.2 EW2G er forpligtiget til at afhælpe en mangel såfremt det sker indenfor nævnte tidsramme i pkt. 6.1

7.Ansvar

7.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede, har EW2G intet ansvar, hvor forsinkelse eller manglen skyldes:

– fejl eller beskadigelser af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen

– i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art

– i øvrigt enhver omstændighed hvis årsagen skyldes naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valuta restriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

7.2 EW2G har intet ansvar såfremt EW2G må ophøre med virksomheden

7.3 EW2G har intet ansvar for levering hvis deres leverandører ikke kan producere
produkter pga. fx virksomhedsophør eller manglende vin leverancer

7.4 Bestilleren er ansvarlig for at opbevare vinen ved 8-12 grader for at sikre holdbarheden på 6 mdr. fra produktionsdato.

8.Retur varer

8.1 EW2G tager kun varer retur såfremt der kan fremvises dokumentation for korrekt opbevaring, og kun efter skriftlig aftale indgået ved bestilling.

8.2 EW2G tager varer retur hvis produktet er forurenet af fx fremmedlegemer, og kun ved ubrudt folie forsegling

8.3 EW2G tager kun ubrudte kasser retur jvf. stk. 8.1

8.4 EW2G er ikke forpligtiget til at tilbagebetale fuld betaling ved returnering af varer, med mindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem

8.5 Det påhviler bestilleren at betale for omkostningerne ved retur fragt uanset årsag.

9.Forpakninger og særlige aftaler

9.1 Vinglas pakkes og leveres i kasser med 12,24 eller 36 stk

10.Købeloven

10.1 Dansk lovgivning, herunder købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler